Vilkår og betingelser for at handle med Jet Sport

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

 • Tilbudsperiode
 1. Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudsdato (tilkendegivet per brev eller e-mail) med mindre andet er aftalt skriftligt. Leveringsaftale foreligger, når køber skriftligt har accepteret et tilbud.

 • Pris
 1. Alle priser er ekskl. moms og leveringsomkostninger.
 2. Der tages forbehold for uforudsete omkostningsstigninger mellem tilbudsdato og levering, herunder offentlige afgifter, uforudsete lønomkostninger eller andre forhold udenfor Jet Sports påvirkning.
 3. Tilbudspriser indeholder ikke følgende:
  1. a) Omkostninger til kreative oplæg og originalmateriale med mindre det er aftalt skriftligt.
  2. b) Omkostninger til ekstraarbejde, som Jet Sport må udføre, grundet manglende, uegnet eller mangelfuldt materiale fra køber.
  3. c) Omkostninger til rettelse i et oplæg/materialer efter tilbudsafgivelse.
  4. d) Omkostninger til overarbejde, fragt eller lign. som følge af forhold uden for Jet Sports påvirkning.

 • Levering
 1. Levering finder sted som aftalt med køber, men med forbehold for forhindringer, som direkte eller indirekte kan tilskrives købers forhold/udeladelse. I sådanne tilfælde har Jet Sport ret til at ændre leveringstid eller ophæve aftalen uden omkostninger. Køber er i sådanne situationer forpligtet til at holde Jet Sport skadesløs for allerede afholdte omkostninger i forbindelse med sagen.
 2. Er intet aftalt vedrørende leveringstidspunkt, fastlægges dette ud fra Jet Sports kapacitetsbelægning/produktionsplan.

 • Betaling
 1. Betaling forefalder if. dato/betingelser anført i betalingsbetingelser på ordrebekræftelse og efterfølgende faktura.
 2. Efter denne dato påløber rente og renters rente efter Jet Sports til enhver tid gældende rentesats – p.t. 8% p.a.
 3. I særlige tilfælde, som skyldes købers forhold, kan Jet Sport forlange bankgaranti som sikkerhed for betaling. Omkostninger hertil afholdes af køber.
 4. Kræves bankgarantien efter aftaleindgåelse, afholder Jet Sport udgifter hertil.
 5. Indbetaling til Jet Sport kan ske via factoring efter Jet Sports anvisning.

 • Ejendomsret
 1. Ejendomsret til de af Jet Sport udarbejdede skitser/oplæg og originalmaterialer tilhører Jet Sport og må ikke uden skriftlig aftale overhændes til tredjemand. Alt mellemmateriale – herunder rammer, film og andet ikke leveret af køber – forbliver Jet Sports ejendom.

 • Forsinkelser
 1. Indtræder forsinkelse er køber kun berettiget til at ophæve aftalen, såfremt det ved bestillingstidspunktet skriftligt er præciseret, at levering på nøjagtig dato er af væsentlig betydning. I modsat fald sker levering på snarest muligt tidspunkt efter ophør af årsagen til forsinkelsen.

 • Mangler
 1. Jet Sport påtager sig ikke ansvar for manglende rettelser eller andre forhold, som bestiller/køber ikke har påtalt i tilsendte korrektur, prøvetryk, prøvebroderi eller lignende digitale præsentationer.
 2. Jet Sport er berettiget til mængdeafvigelse på 5% ved mængder på 100 stk. eller derover. Køber er forpligtet til at reklamere over fejl og mangler senest otte dage efter modtagelse af levering. Undlades rettidig reklamation tabes retten til at gøre krav vedrørende fejl og mangler gældende.
 3. Jet Sport påtager sig ikke ansvar for materielle eller finansielle tab som følge af fejludførte tryk og/eller anden ukorrekt eller uhensigtsmæssig brug eller håndtering ved købers hånd af varer leveret, designet eller fremstillet af Jet Sport. Enhver brug eller håndtering ved købers hånd af varer leveret, designet eller fremstillet af Jet Sport – omgående eller forsinkede følger deraf indbefattet– er til fulde købers ansvar. Til den grad Jet Sport finder ret og rimeligt, kan Jet Sport dog vælge at erstatte eller tilbagebetale tab forbundne med en sådan varebrug- eller håndtering.

 • Ansvar og force majeure
 1. Der tages forbehold for forhold, der fører til forsinkelser eller mangler uden for Jet Sports påvirkning. Det kan f.eks. være strejke, lockout, brand- eller vandskader, naturkatastrofer, uforudsete ændringer i transportforhold, vareknaphed eller andre situationer, som kan tilskrives force majeure. Jet Sport vil i sådanne tilfælde udføre levering eller rettelse af mangler så snart den indtrufne situation og omstændighederne tillader det.
 2. Jet Sport hæfter ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, hverken hos køber eller købers kunde; Ej heller for skade, der forvoldes på købers eller andres produkter. Kan fejl beviseligt tilskrives Jet Sport, er dennes ansvar begrænset til værdien af Jet Sports ydelse(r).
 3. Jet Sport er ikke ansvarlig for købers manglende hjemmel/rettighed til mønstre, tegninger, tekster, varemærker eller lignende, som kan være underkastet tredjemands rettigheder. I tilfælde af, at Jet Sport pådrager sig ansvar i forbindelse hermed, skal køber holde Jet Sport fuldkommen skadesløs for alle omkostninger, krav og erstatninger som følge af sådan forkert brug eller manglende hjemmel/rettighed.
 4. Køber er selv ansvarlig for forsikring af materialer/varer overladt til Jet Sport. Jet Sport er dog ansvarlig for forsvarlig håndtering af varerne efter modtagelse samt før og under ordrens udførelse. Jet Sport kan i sådanne situationer kun gøres erstatningsansvarlig for, hvad der svarer til værdien af det af Jet Sport udførte arbejde.

 • Underleverandører
 1. Jet Sport er til enhver tid berettiget til helt eller delvist at lade ordren udføre hos underleverandør.

 • Lovgivning
 1. Dansk lovgivning – herunder købeloven – er gældende for forhold ikke beskrevet i ovenstående. Eventuelle tvister vedrørende ovenstående ordlyd eller i forbindelse med Jet Sports leverancer kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.
 2. Enhver tvist, der måtte opstå i de af parternes samhandelsforhold, som er reguleret af disse salgs- og leveringsbetingelser, og som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for Retten i Viborg.